Myrmica sulcinodis dorsal
Myrmica sulcinodis dorsal

Courtesy of Seiki Yamane

Copyright 2015 Martin Pfeiffer [www.antbase.net]

Close this window to return to your found set